1

මලක් නෙලා ගෙනවිත්

Tuesday, November 30, 2010
මලක් නෙලා ගෙනවිත් බුදුසාදුට පිදුවා
ඒ දැක බුදුසාදු මදෙස හෙමිහිට බැලුවා
බොරුවක් නො
ව මේ කියන්නෙ
ඇත්තම ඇත්තෙ
න්
මේ මල මම නෙ
ලා ගත්තෙ
මගෙ මල් වත්තෙන්
1 comments:

මුතූ - iRaMaLa said...

අගය කළයුතු වැඩක්.. හොයගන්න අමාරුයි මේ සින්දු දැන්.. ඔබට බොහොම පින් ..

Post a Comment