0

සී ටී ප්‍රනාන්දු-පින් සිදුවෙන්නේ

Tuesday, November 30, 2010
පින් සිදුවෙන්නේ අනේ බාල ලමුන්නේ
මගේ කුඩා නිවස ක
ඩා බිම නොදමන්නේ

0 comments:

Post a Comment