0

කොටු වැටිච්ච පුංචි සරම

Tuesday, November 30, 2010
කොටු වැටිච්ච පුංචි සරම
ඇඳන් නටන මල්ලියා
ගෙදර නිතර දබර කරන
පුංචි මල්ලියා
මගේ මල්ලියා සුරතලා චන්ඩියා//

0 comments:

Post a Comment