0

කිංස්ලි ජයසේකර,ප්‍රිසිලා ඕපාත-මොනවද අම්මේ

Tuesday, November 30, 2010
මොනවද අම්මේ අකුරු ජාතියක්
මල් පෙතිවල කවුදෝ ලියලා
කවුරුද අම්මේ ඒවා ලියන්නේ
පාට පාට ඉරි හැඩ
දාලා

0 comments:

Post a Comment