0

සී ටී ප්‍රනාන්දු-මා බාල කාලේ

Tuesday, November 30, 2010
මා බාල කාලේ අම්මාගෙ උකුලේ
නැලවූනු තාලේ
මට තාම සිහිවේ

0 comments:

Post a Comment