6

සුනිල් සාන්ත-ඕලු පිපීලා

Thursday, July 8, 2010
ඕලු පිපීලා විල ලෙලදෙනවා
සුදට සුදේ නංගෝ
ඕලු නෙළාලා මාල ගොතාලා
පළඳිමු අපි නං
ගෝ


0

සුනිල් සාන්ත-දිය ගොඩ සැමතැන

දිය ගොඩ සැමතැන කිරි ඉතිරේ
ගස්වැල් කිරි මුහුදේ කිමිදේ
මද මුදු සුළඟින් අප නැළවෙන්නේ
බැබලෙන හඳ
පානේ2

නිල් අහස් තලේ අගේ

නිල් අහස් තලේ අගේ නෑ වළකුලූ
ලාස්සනයි පුරා හඳේ රෑස් විහීදිලා
නිල් නෙලුම් නිදා වැටේ මා
නෙල් මල් පිපී
ලාස්සනයි පුරා හඳේ රෑස් විහීදිලා0

එඩ්වඩ් ජයකොඩි-කටු අකුලේ (අඹ යාළුවෝ)

කටු අකුලේ මල් ඇහැලේ
රළු අහසේ තරු හිනැහේ
රළු අහසේ තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ මල්
ඇහැලේ0

හිනැහේවී බෝනික්කා

හිනැහේවී බෝනික්කා ඇස් නටවා බල බලා
නැළවීලා මා උකුලේ දොයි දොයි දොයි දොයි බබා//
ජපන් රටේ උපත ලබා ලංකාවට ආවා//
ලස්සන හැඩ රුව හින්දා අම්මා ගෙන ආවා//
උපන්දිනේ මා සනසා තෑග්ගකට දුන්නා//0

මගෙ පොඩි යාලූ

මගෙ පොඩි යාලූ නෙළමුද ඕලූ
මගෙ පොඩි යාලූ නෙළමුද ඕලූ
ගඟට යමූ ඔරු පදිමූ
මල් නෙළමූ කවි කියමූ