0

එඩ්වඩ් ජයකොඩි-කටු අකුලේ (අඹ යාළුවෝ)

Thursday, July 8, 2010
කටු අකුලේ මල් ඇහැලේ
රළු අහසේ තරු හිනැහේ
රළු අහසේ තරු හිනැහේ
කටු අකුලේ මල්
ඇහැලේ0 comments:

Post a Comment