0

සුනිල් සාන්ත-දිය ගොඩ සැමතැන

Thursday, July 8, 2010
දිය ගොඩ සැමතැන කිරි ඉතිරේ
ගස්වැල් කිරි මුහුදේ කිමිදේ
මද මුදු සුළඟින් අප නැළවෙන්නේ
බැබලෙන හඳ
පානේ0 comments:

Post a Comment