0

හිනැහේවී බෝනික්කා

Thursday, July 8, 2010
හිනැහේවී බෝනික්කා ඇස් නටවා බල බලා
නැළවීලා මා උකුලේ දොයි දොයි දොයි දොයි බබා//
ජපන් රටේ උපත ලබා ලංකාවට ආවා//
ලස්සන හැඩ රුව හින්දා අම්මා ගෙන ආවා//
උපන්දිනේ මා සනසා තෑග්ගකට දුන්නා//0 comments:

Post a Comment