2

විශාරද නන්දා මාලිනී-හඳ හාමී

Wednesday, January 13, 2010
රන් පිඟාන ලෙස වටකුරු දිළිහි දිළිහි තිබෙන අපුරු
හඳ හාමියෙ හඳ හාමියෙ කිරිත් පැණිත් දියෝ දියෝ
එම පිඟාන මැද හිඳින්නෙ හාවෙකි කිරි පැණිද කන්නෙ
හඳ හාමියෙ හඳ හාමියෙ කිරිත් පැණිත් දියෝ දියෝ2

විශාරද නන්දා මාලිනී-හා හා හ‍රි හාවා

Friday, January 8, 2010
හා හා හ‍රි හාවා කැලේ මැදින් ආවා
හිටගෙන ගඟ ගාවා වටපිට ඇහැ ලෑවා
කොළ දෙකටක් කෑවා පැන් උගුරක් බීවා
තොල කට ලෙව කෑවා ඉතින්
ඇතැයි කීවා