0

මගෙ පොඩි යාලූ

Thursday, July 8, 2010
මගෙ පොඩි යාලූ නෙළමුද ඕලූ
මගෙ පොඩි යාලූ නෙළමුද ඕලූ
ගඟට යමූ ඔරු පදිමූ
මල් නෙළමූ කවි කියමූ0 comments:

Post a Comment