0

අම්මාගෙ උකුලේ නැළවී

Monday, June 14, 2010
අම්මාගෙ උකුලේ නැළවී
තාත්තාට සුරතල්
වෙවී
පාසල් ගොසින් උදය කාලේ
පසුවීලා යයි මාගෙ
බාලේ

0 comments:

Post a Comment