0

කොන්ද නමාගෙන

Monday, June 14, 2010
කොන්ද නමාගෙන හැරමිටි ගහගෙන
ඉබි ගමනින් යන්නේ
උදේම නාගෙන චීත්තෙ
ඇඳගෙන
ආච්චි මේ එන්නේ

0 comments:

Post a Comment