0

සුනිල් සාන්ත-ලංකා ලංකා

Monday, June 14, 2010
ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා
පිනවමු ඔබ ලංකා
හොබවමු ලංකා ඔබ දිවිදී
සුරකිමු ඔබ ලංකා


0 comments:

Post a Comment