0

ඕලු නෙලුම් නෙරිය රඟාලා

Monday, June 14, 2010
ඕලු නෙලුම් නෙරිය රඟාලා
කිකිණි හඬන වළා නගාලා
ගඟුල් තොටිල්ලේ මල් ඇතිරිල්ලේ
මගේ කුඩා ඔරුව හබල් ගා
යමු නැළවිල්ලේ නැළවිල්ලේ නැළවිල්ලේ
ඇදී ඇදී යන්න නදී රිදී තො
ටිල්ලේ

0 comments:

Post a Comment