2

මොනවද මුත්තේ

Monday, June 14, 2010
මොනවද මුත්තේ මොකද කරන්නේ
මොකටද ඔබ ඔය බිම හාරන්නේ

ඔබටත් ළමයෝ නොපෙනේ නොසිතමි
අඹ ඇටයක් සිටුවන්නට හාරමි


2 comments:

nethu said...

great work... thanks

thilzz said...

Thank You nethu :)

Post a Comment