0

අයිවෝ ඩෙනිස්-දකුණ නැගෙනහිර

Monday, June 14, 2010
දකුණ නැගෙනහිර බටහිර උතුරද
එක කොඩියේ හෙවණේ
එකමැ දැයක් වී මහ බලයක් වී
පෙරටමැ යමු ලංකා ලං
කා
ඉපැදුනු අප හට ලක් පොළොවේ
සුරුවිරුකම් උපති
න් හුරුවේ
දක්වමු දස්කම් ලස්කම් විස්කම්
විස්මවමින් මුලු ලෝ0 comments:

Post a Comment