0

ටක් ගානව ටික් ගානව

Monday, June 14, 2010
ටක් ගානව ටික් ගානව ටිකක් කනව දොර වහනව
හුණු කිල්ලොටයක් අරගෙන සීය බුලත් විට හපනව
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ කතන්දරේ කියන්නකෝ
අනේ සීයෙ අමල්බිසෝ කත
න්දරේ කියන්නකෝ

0 comments:

Post a Comment