0

හොඳ හොඳ ළමයින්

Monday, June 14, 2010
හොඳ හොඳ ළමයින් අපි වාගේ
මේ මවුබිම ඉපදී ඉන්නේ
අත්පොඩි ටික එකමුතු කරලා
රකිමු අපේ සිරිලක් අම්
මා///

0 comments:

Post a Comment