2

සුනිල් සාන්ත-මිහිකත නළවාලා

Monday, May 17, 2010
මිහිකත නළවාලා
මග මල් ගන්වාලා
පාසල වෙත යන මේ
පිටිසර හෙල ගුරුලි
ය සැරදේ

2 comments:

sorry.com said...

පිටිසර හෙල ගුරුලිය සැරදේ mage sthuthiya

thilzz said...

thank you for your comment. Please keep in touch.

Post a Comment