0

විශාරද නන්දා මාලිනී-ගීතිකාවෝ

Monday, May 17, 2010
ගීතිකාවෝ රසයි හා කුරුල්ලන්ගෙදෝ
මේ කතා බස් ඇසෙන්නෙත් කුරුල්ලන්ගෙදෝ
මල් උයන් ලෝකයෙන් ආ කුරුල්ලන්ගෙදෝ
තාරකාවන් වැනී රන් කුරු
ල්ලන්ගෙදෝ

0 comments:

Post a Comment