0

මල් පිපෙයි - අඹ යාළුවෝ

Monday, May 17, 2010
මල් පිපෙයි දෙනෙත් ඇරෙයි
කතා කියයි සෙමින්
හිරු එබෙයි එළිය දෙයි
කුරුලු ගී ඇ
සෙයි

0 comments:

Post a Comment