0

එඩ්වඩ් ජයකොඩි-තැන තැන රවුමට

Monday, May 17, 2010
තැන තැන රවුමට ඉඳගෙන
ඉද හිට එබිකම් කර කර
ලේන්සු හංගන්න ළමයි
එක් රොක් වෙන්
නා
රවුම වටේ යනවිට
කවි පද කියවෙන්නා
කොප්පර කොප්පර පිපීඤ්ඤා
පස්ස බැලුවොත් දෙසාඤ්ඤා0 comments:

Post a Comment