0

පණ්ඩිත් අමරදේව-හඳපානේ වැලිතලා

Monday, May 17, 2010
හඳපානේ වැලිතලා සුර කුමරියො මල් සලා
මිහිරි ලලිත ගී ගලා නටති මේ රැයේ


0 comments:

Post a Comment