0

සිඟිති ලොවේ සුරතල් හඳයා

Tuesday, November 30, 2010
සිඟිති ලොවේ සුරතල් හඳයා
සිහින රටේ සිට ආ හඳයා
ලපටි සිතුම් හඳුනන හඳයා
අදත් හෙටත් හි
නැහෙයි හඳයා


0 comments:

Post a Comment