0

ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ

Tuesday, November 30, 2010
ආදරේ ඇයි පොඩි හඳ මාමේ
ඔබට මෙතරම් දරුවෝ හඳ මාමේ
කිරි පැණී මට ගෙනැවිත් දෙන්කෝ//
හිමින් සැරේ හඳ මාමේ
ගී කියා ඔබටයි අමතන්
නේ//
මේ පුංචි නංගා ඔබගේ හඳ මාමේ

0 comments:

Post a Comment