0

මට මෑණි වගේ

Tuesday, November 30, 2010
මට මෑණි වගේ මට පියා වගේ
මට ආදර මගෙ ලංකා
ආගම ද මගේ ජාතිය ද මගේ
මට ඉහලයි
සිරි ලංකා

0 comments:

Post a Comment