0

පොඩි කාලේ දඟ කෙරුවාම

Wednesday, September 7, 2011
පොඩි කාලේ දඟ කෙරුවාම
හඬමින් කරදර කෙරුවාම
ඔබ දෑතට අරගෙන මාව
නළවා දොයි දොයි කිව්වා
අම්මා.. පෙම්බර අම්මා..
තාත්තා.. පෙම්බර තාත්තා..


0 comments:

Post a Comment