0

රුං රුං හඬ දීලා - රන් කුඹලා

Wednesday, September 7, 2011
රුං රුං හඬ දීලා
හොඳම තැනක් බලලා
මුං ඇට තරමේ මැටි ගුලි ගෙනල්ලා
එක පිට එක තබලා
රන් කුඹලා උළුවස්සේ උඩ අපෙ
පුංචි ගෙයක් හැදුවා0 comments:

Post a Comment