0

සුරතල් නංගියෙ අපෙ අම්මා

Wednesday, September 7, 2011
සුරතල් නංගියෙ අපෙ අම්මා
ඇඟ ලේ කැටි කිරි කර නම්මා
පොඩි අවදියෙ අප හට පෙව් හින්දා
අම්මට මම වැන්ඳා

අයියා කීවා මට හරි නෑ
තාත්තා අම්මට වැඩිය හොඳයි
නිතරම අප ගැන වෙහෙසෙන හින්දා
පියාට මම වැන්ඳා0 comments:

Post a Comment