0

මේ හොඳ ලස්සන බෝනික්කා

Wednesday, September 7, 2011
මේ හොඳ ලස්සන බෝනික්කා
තනිවී හඬනා හැටි දැක්කා
ඒකයි විල ඉවුරේ ඉඳලා අපි
එක්කරගෙන ආවේ


0 comments:

Post a Comment