0

සීනි බෝල හෝ‍ටලේ

Wednesday, September 7, 2011
සීනි කෝපි තේ කිරි තේ
වෙරළු මසං ජම නාරං
කොස් දෙල් පොල් මිරිස් ගන්න
එන්න එ
න්න මෙන්න අපේ
සීනි බෝල හෝ‍ටලේ//

0 comments:

Post a Comment