1

කන් කන් බූරු

Wednesday, September 7, 2011
කන් කන් බූරු //
සින් සින් නෝරු //
මං කී දේ කරනවද
ඕඕ..ඕඕ..
මං කී දේ අහනවද
ඕඕ..ඕඕ..


1 comments:

නලිනි චන්දිමා said...

තැන්කු ශුඩු නංගි, මං ආස සින්දුවක්.

Post a Comment