0

විශාරද නන්දා මාලිනී-දිලිහි දිලිහි ආකාසේ

Tuesday, December 15, 2009
දිලිහි දිලිහි ආකාසේ බබලන මල් තාරකා
බැබලි බැබලි ආකාසේ දිලිහෙන මල් තාරකා
කලුව‍ර රෑ ආකාසේ හිනහ වෙවී තාරකා
ගන්ටත් බෑ දෙන්ටත් බෑ පුන්චි රුවන් තාරකා


0 comments:

Post a Comment