0

සකලබුජං කොට කලිසං

Tuesday, December 15, 2009
සකලබුජං කොට කලිසං තමයි අඳින්නේ
වතුපිටිවල ගෙදර දොරේ වැඩ කර දෙන්නේ
සකලබුජං අහිංසකයි
අහිංසකයි වුනාට හරිම කඩිසරයි

0 comments:

Post a Comment