0

හිංචි පිංචි හාවා

Tuesday, December 15, 2009
හිංචි පිංචි හාවා යද්දි තනිවෙලා
විලේ උන්නු ඉබ්බ දැකල වතුරෙ නෑවිලා
ඉබ්බ දැකපු හාවා ඉවුරෙ නැවතිලා
ඔට්ටු තියල අපි දුවමුද ඇහුව ලංවෙලා0 comments:

Post a Comment