0

එඩ්වඩ් ජයකොඩි-අකුරු මැකී නෑ

Monday, December 14, 2009
අකුරු මැකී නෑ කොල ගැලවී නෑ
බොඳවී නෑ සිතුවම්
ඉස්සර වාගේ තාමත් මතකයි
හෝඩි පොතේ පාඩම්0 comments:

Post a Comment