0

විශාරද නන්දා මාලිනී-ගස අගනා අර රඳනා

Tuesday, December 15, 2009
පද රචනය : කුමාරතුංග මුනිදාස කිවිඳු
ගස අගනා අර රඳනා
මලට මනා බොහොම හිනා
ගස අගනා අර රඳනා
මලට මනා බොහොම හිනා0 comments:

Post a Comment