0

රන් ටිකිරි සිනා

Tuesday, December 15, 2009
රන් ටිකිරි සිනා මුව මුව පාලා
ලංවී අත් අල්ලාගෙන ඇස් දැල්වූවා
දෑතේ බැඳිලා ඈතට දුවලා
නොපෙනී යනවද සුදු නංගී
ඉනිමං නැගලා ලස්ස
සොයලා
ගමනක් යනවද සුදු මල්ලී


0 comments:

Post a Comment