1

ඇය කොන්ඩෙ දිගට දාලා (ටීචර්)

Wednesday, September 7, 2011
ඇය කොණ්ඩෙ දිගට දාලා හැම උදේම එනවා
පාට පාට මල් වැටිච්ච සාරි අඳිනවා
පොත් මිටියයි කුඩෙයි අතේ නෑ වරදින්නේ
එයාට අපි 'ටීචර්' කියලයි අමතන්නේ


1 comments:

Anonymous said...

මේක බොහොම හොඳ වැඩක්.පුලුවන් නම් මේ නිර්මාණ කරපු කලාකරුවන්ගේ විස්තරත් දාන්න.

Post a Comment