1

පොලිස් හාමිනේ මං

Wednesday, June 27, 2012
හන්දියෙ ඉඳගෙන නිසි මග පෙන්වන පොලිස් හාමිනේ මං
එන්න නංගිලා එන්න මල්ලිලා ඔබේ හිතවතිය මං


1 comments:

Thanoja Rajapaksha said...

මට මතක විදියට මම පොඩි කාලෙ ඇහුවේ "හන්දියෙ ඉඳගෙන අත දික් කරනා පොලිස් හාමිනේ මං" වගේ.... ඊට පස්සේ ඒක වෙන කෙනෙක් කීවද? එයාම වචන වෙනස් කළාද?

Post a Comment