0

දණගාද්දි ඇවිදින්නට

Wednesday, June 27, 2012
දණගාද්දි ඇවිදින්නට මට අත දුන්න
ගුරුහරුකම් හොඳ නොහොඳත් කියලා දුන්න
මහලුව බැරිවුනාම ඔබ හට ඇවිදින්න
අත දෙන්නම් තාත්තේ වන්දි ගෙවන්න//


0 comments:

Post a Comment