0

උදෑසනම පොඩි අපි

Wednesday, June 27, 2012
උදෑසනම පොඩි අපි දුවයනවා
කොහේද සැඟවී එළියට එනවා
උදේ පාන්දර පාසැල් යන්නට
බසයක් ඇවිදින් කතාකරනවා


0 comments:

Post a Comment