0

මගෙ හොඳ පූසී

Wednesday, June 27, 2012
මගෙ හොඳ පූසී උගෙ නම රෝසී
හැමතැන එයි මා පසුපස්සෙන්
මගේ හොඳම යහලුවා නිසා
එයාට නං හරියට වාසී//


0 comments:

Post a Comment