0

දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී-අන්න බලන්

Wednesday, June 27, 2012
අන්න බලන් ඉඳිකඩ ලඟ කොක්කු රෑන වගේ ඇවිත්
පුංචි එවුන් නුඹ එනකන් පාර බලනේ
හීන් සැරේ ගිහින් උන්ට එකතු වෙයන්නේ


0 comments:

Post a Comment