2

විශාරද නන්දා මාලිනී-ටිකෙන් ටිකම

Wednesday, March 17, 2010
ටිකෙන් ටිකම කඳු මුඳුනෙන් බැස්ස නුඹයි
සැදී වැඩී ගම්මානෙට ගැලූ නුඹයි
ටික්කි ටිකිරි හුරතල් ලදැරි
යක් වගේ
කැකිරි සිනාවෙන් බැස ආ ගමනෙ අගේ

2 comments:

බිඟූ said...

http://noorthi.blogspot.com/2010/03/blog-post_30.html#comments

I can't comment on this

thilzz said...

sorry බිඟුවා,, I only saw your comment today :S
You can now comment on my noorthi blog,, the bug was fixed. :)

Post a Comment