0

විශාරද නන්දා මාලිනී-මේ හිරූ රෑ‍ස්‍ වැ‍ටී‍ (උදය)

Monday, March 8, 2010
මේ හිරූ රෑ‍ස්‍ වැ‍ටී‍ ..මේ හිරූ රෑ‍ස්‍ වැ‍ටී‍ලා‍
උ‍දේ‍ ලා‍ස්‍ස‍න‍..
ම‍ල්‍ පි‍පී‍ලා‍ අ‍හෝ‍..ම‍ල්‍ පි‍පී‍ලා‍ අ‍හෝ‍
මේ‍ ග‍හේ‍ ලා‍ස්‍ස‍
න‍
රො‍න්‍ පැ‍නී‍.. රො‍න්‍ පැ‍නී‍ බො‍න්‍ට‍
මී‍ මැ‍ස්‍සි‍යා‍ ලා‍ස්‍ස‍
න‍
ලෝ‍ක‍යේ‍ ම‍ල්‍ නැ‍තො‍ත්‍..ලෝ‍ක‍යේ‍ ම‍ල්‍ නැ‍තො‍ත්‍
කො‍යි‍ද‍ මේ ලා‍
ස්‍ස‍න


0 comments:

Post a Comment