0

විශාරද නන්දා මාලිනී-තොටිල්ල සැම සුව පිරී

Wednesday, March 17, 2010
තොටිල්ල සැම සුව පිරී පැද්දෙයි තාලෙට ස‍රී
අසමින් ගී සුමිහිරී නිදන්නැ පුත රන්කිරී
දොයි දොයි දොයි බයි බයි බයි
නිදි මව එයි වැලැඳැ
ගනී

0 comments:

Post a Comment