0

විශාරද නන්දා මාලිනී-සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු

Monday, March 8, 2010
සමන් පිච්ච මල් ඉහිරුණු නිල් තණකොළ පිට්ටනියක්
වගෙයි අහස අන්න බලනු කොච්ච‍ර ලාස්සනද රෑට
බකමූනෝ පියාඹතී අනිත් කුරුල්ලෝ නිදතී
බෝ අතුවල එල්ලීගෙන
මා වවුලෝ කෑ ගසතී


0 comments:

Post a Comment