0

විශාරද නන්දා මාලිනී-සිලි සිලී හඞ ඇසේ

Monday, March 8, 2010
සිලි සිලී හඞ ඇසේ කොළ අතූ සෙලවිලා
සිටි සිටී හඞ ඇසේ පිණි වැටී ඉහිරිලා
සිලි සිලී හඞ ඇසේ කොළ අතූ සෙලවිලා
සිටි සිටී හඞ ඇසේ පිණි වැ
ටී ඉහිරිලා


0 comments:

Post a Comment